top of page

Pandiwa Worksheet 1

Pandiwa Worksheet 1

Isulat ang salitang kilos na naaayon sa larawan.

Click here to download file: 
bottom of page