top of page

Pagsasaayos ng mga Salita Nang Paalpabeto

Alphabetize words in Filipino lessons and worksheets, samut-samut, homeschool, filipino worksheets, Grade 1 Filipino, abakada.ph, learnykids

Ang Bagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng dalawampu’t walong titik (28).

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Ññ NGng Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

Kapag isinasaayos nang paalpabeto ang mga salita, gamitin ang unang titik bilang batayan. Sa mga pagkakataong pareho ang una, ikalawa, o higit pang titik, gamiting batayan ang mga titik kung saan nagsisimula ang pagkakaiba-iba ng mga salitang inaayos.

Halimbawa:

4 Pusa
1 Aso
3 Manok
2 Daga

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page