top of page

Bahagi ng Pangungusap

Pangungusap, #bahaging pangungusap, bahagi ng pangungusap, simuno, panaguri, parirala

Ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salitang may buong diwa. Ito ay may dalawang bahagi – ang simuno o paksa at ang panaguri.
Tandaan ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos naman ito sa wastong bantas.

Simuno o Paksa - bahaging pinag–uusapan sa pangungusap
nakikilala ang mga ito sa pamamagitan ng panandang si/sina at ang/ang mga

Halimbawa: ANG MANSANAS ay kulay pula.
Nakasuot ng pulang bestida SI ANNA.

Panaguri - bahaging nagsasabi tungkol sa simuno o paksa ng
pangungusap

Halimbawa: Ang mansanas AY KULAY PULA.
NAKASUOT NG PULANG BESTIDA si Anna.

Parirala – ang tawag sa lipon ng mga salitang hindi buo ang
diwang ipinahahayag.

Halimbawa: buto ng abokado
lumaki at namunga

Click here for FREE practice sheets 

Download and Print This Lesson

bottom of page